Официални правила на програмата за лоялност „eXtra“

 

1. Организатор, изпълнител и оператор на Програмата. Официални правила.


1.1. Организатор на Програмата за лоялност “eXtra“ (наричана по-долу накратко “Програма”) е дружеството "РОБЕРТ БОШ " ЕООД, ЕИК 831626017, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Черни връх“ 51Б (наричано по-долу накратко “Организатор на програмата”).
1.2. Програмата се изпълнява и провежда от името на Организатора от дружеството "МЕДИЯПОСТ ХИТ МЕЙЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК 131468795, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Петър Дертлиев 25, ет. 2 (наричано по-долу накратко “Изпълнител”).
1.3. Дружеството Samhammer AG, Zur Kesselschmiede 3 D-92637, Вайден (наричано по-нататък "Оператор"), е назначено като системен оператор от Организатора.
1.4. Настоящите официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Програмата на адрес в интернет http://www.eXtra-bonus.bg/
1.5. Участниците в Програмата са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Програмата (наричани по-долу накратко “Официални правила”).
1.6. Организаторът на Програмата си запазва правото да допълва и/ или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на адрес http://www.eXtra-bonus.bg/.
 

2. Участници


2.1. В Програмата може да участва всяко юридическо лице, регистрирано в Република България, което извършва услуги по ремонт и поддръжка на пътни превозни средства или осъществява продажби на дребно на резервни части за тях (напр. автосервиз и магазин за авточасти).
2.2. Всяко юридическо лице, което е закупило или планира да закупи продукти, включени в Програмата, може да се регистрира безплатно за участие, като попълни регистрационна форма на уебсайта http://www.eXtra-bonus.bg/
2.3. Всеки регистриран в Програмата участник може да трупа точки според размера на своите покупки на участващи в Програмата продукти. Участникът избира от предварително одобрен от Организатора списък, наличен в уебсайта на Програмата http://www.eXtra-bonus.bg/, пет дистрибутора, при които ще извършва своите покупки. Всеки участник може да регистрира в Програмата (и да получава точки за тях) само покупки, направени при избраните от него дистрибутори.
2.4. Регистрацията за участието в Програмата е безплатно. Участникът няма право да предявява никакви претенции, в случай че не отговаря на Официалните правила на програмата.
2.5. В Програмата могат да участват само законни представители на юридическото лице, от негово име. Лицето, регистрирано в Програмата от името на юридическото лице, декларира, че отговаря на изискванията, съдържащи се в този документ, както и че отговаря пред закона за декларираните от него данни и обстоятелства.
2.6. Участието в Програмата се счита за валидно, когато:
2.6.1. Дружеството е регистрирано в програмата през уебсайта http://www.eXtra-bonus.bg/
2.6.2. Предоставена е следната информация за юридическото лице, от чието име се прави регистрацията: име, ЕИК, пощенски адрес, имейл и мобилен телефонен номер.
2.6.3. Предоставени са валидни данни за контакт със законен представител на юридическото лице (упълномощен да го регистрира в Програмата и да го представлява по време на Програмата пред Организатора и Изпълнителя): трите имена, номер на мобилен телефон, имейл.
2.6.4. Участникът е съгласен с обработването на личните му данни за нуждите на програмата и е съгласен да получава търговска информация по телефона, по електронна поща или по директна поща. Търговската информация включва, но не се изчерпва с: брой получени точки от участника; информация, засягаща участието в Програмата; промени в списъка на продуктите, за които се присъждат точки; търговски предложения и конкурси, организирани във връзка с програмата; промени в официалните правила.
2.6.5. Участникът е съгласен да предоставя доброволно на Организатора и Изпълнителя данни, съдържащи информация за търговските отношения между участника и включените в програмата дистрибутори (обща стойност на покупките, брой и вид на закупените продукти, включени в Програмата). Това важи само за продукти, участващи в програмата.
2.6.6. Участникът е избрал дистрибутора/дистрибуторите, от който/които да купува продукти в рамките на Програмата.
2.6.7. Участникът е съгласен с условията за ползване и защита на личните му данни.
2.6.8. Участникът е активирал профила си, след като е кликнал върху линка за потвърждение, включен в официалния имейл, получен вследствие от неговата регистрация в Програмата, въвел е паролата си и е отговорил на таен въпрос. Активирането на профила трябва да се извърши в рамките на най-много 3 месеца от датата на регистрация на участника през уебсайта на Програмата.
2.7. При промяна в данните на юридическото лице, участващо в Програмата, негов законен представител е длъжен да ги актуализира през уебсайта на Програмата възможно най-бързо. Ако това задължение не се изпълни, участникът може да има допълнителни разходи, закъснения при доставка, нерегистрирани точки, загуба на награда, както и други последствия, за които Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност.
2.8. В програмата не е възможно участникът да получава точки със задна дата.
2.9. За периода на своето участие в Програмата, участникът има право да промени списъка с избрани дистрибутори през уебсайта на Програмата. Ако участникът изтрие дистрибутор/ дистрибутори от списъка си, той няма да получава точки за продукти, натрупани от този/ тези дистрибутор/ дистрибутори, считано от първо число на месеца, в който дистрибуторът е заличен от списъка на участника.
2.10. При добавяне на нов дистрибутор, към профила на участника ще бъдат добавени точки за продукти, закупени при този дистрибутор, считано от датата на неговото добавяне към списъка на участника.
2.11. Списък с дистрибутори, които предлагат продукти, включени в Програмата, е достъпен на уебсайта на Програмата на адрес http://www.eXtra-bonus.bg/. Организаторът си запазва правото да добавя или премахва дистрибутор/и, включен/и в програмата, като предварително информира за това участниците на уебсайта на Програмата. Един календарен ден след обявяването на изключен от Програмата дистрибутор, за закупените от него продукти няма да бъдат начислявани точки в профила на Участника.

 

3. Създаване на профил на участника


3.1. Всеки участник в Програмата създава безплатно свой персонализиран онлайн профил през уебсайта на Програмата http://www.eXtra-bonus.bg/.
3.2. След правилно въвеждане на данните си в регистрационна форма на уесбайта на Програмата, участникът ще получи линк за потвърждение на посочен от него имейл адрес. След като участникът потвърди регистрацията си чрез кликване върху линка и зададе избрана от него парола, профилът му се активира. При активиран профил участникът може да печели точки срещу извършените от него покупки в търговските обекти на избраните от участника дистрибутори. Събраните от участника точки могат да бъдат разменяни срещу награди от виртуален онлайн каталог, който е част от уебсайта на Програмата http://www.eXtra-bonus.bg/.
3.3. Забранено е да се извършва под каквато и да било форма трансфер на точки от един участник към друг. Събраните от участника точки не могат да се предлагат като обезпечение на задължения на участника.
3.4. С предварителното съгласие на Организатора, няколко участници могат да събират своите точки в една обща сметка. За целта, участниците трябва да направят допълнителна регистрация. Един от участниците, чийто профил е водещ, може да присъедини към своя профил сметките на други участници, след като се свърже с Организатора на имейл info@eXtra-bonus.bg или на телефон +359 2 962 46 02, за да получи одобрение и права от Организатора за това свое действие.

 

4. Сигурност


4.1. Участниците гарантират поверителността на данните си чрез избрана от тях парола за участие в Програмата. Ако участник подозира, че някой друг е разбрал паролата му или че тя е компрометирана, участникът трябва да промени своята парола веднага и да информира Изпълнителя на програмата чрез някой от предоставените от Изпълнителя контакти.
4.2. В случай на злоупотреба в резултат от разкриването на паролата на трети лица или късно информиране на Изпълнителя за компрометирана парола, Организаторът и Изпълнителят не носят отговорност за понесените от участника вреди.

 

5. Управление на точки и начало на Програмата


5.1. За покупката на продукти, участващи в Програмата, от някой от предварително избраните дистрибутори, участниците получават точки. За всеки 250 лв. без ДДС оборот от участника към избран от него дистрибутор, към профила на участника ще се добавят 10 точки. Точките не са прехвърляеми между участниците и не могат да бъдат заменени за пари в брой или други стоки, освен за награди, налични в онлайн каталога към уебсайта на програмата http://www.eXtra-bonus.bg/.
5.2. Продуктите с марка BOSCH, участващи в Програмата, са:
5.2.1. Чистачки; 
5.2.2. Запалителни и подгревни свещи; 
5.2.3. Осветителна техника;
5.2.4. Филтри;
5.2.5. Спирачни системи; 
5.2.6. Части Запалване;
5.2.7. Задвижващи ремъци; 
5.2.8. Енергийни системи; 
5.2.9. Въздухомери;
5.2.10. Бензиново впръскване; 
5.2.11. Ламбда сонди;
5.2.12. Акумулатори.
5.3. Организаторът си запазва правото да добавя към или премахва от списъка по-горе продукти, включени в Програмата. Всеки продукт може да носи различен брой точки на участниците, като броят на точките за всеки отделен продукт ще бъде обявен в уебсайта на Програмата. Новите продукти, включени в Програмата, започват да носят точки на участниците 30 работни дни след обявяването им на уебсайта на Програмата.
5.4. Организаторът си запазва правото да разпределя различен брой точки за някои участващи в Програмата продукти, както и да променя начина на изчисляване на точките за един продукт, за група продукти или за всички продукти. Организаторът и Изпълнителят следва да информират за подобна промяна участниците чрез уебсайта на Програмата, най-малко 3 работни дни преди датата, на която настъпва промяната.
5.5. В допълнение към стандартните точки, начислявани за покупката на определени продукти, точки се присъждат на участника и за определени от Организатора акции. Условията за тези специални акции по Програмата ще бъдат изрично посочени от Организатора и Изпълнителя и ще бъдат обявени на участниците чрез уебсайта на Програмата, на посочения от тях имейл или по друг начин.
5.6. Програмата изчислява нетната стойност на стоките, закупени от участника в търговски обекти на избраните от него дистрибутори. Покупките на всеки участник се обявяват на уебсайта на Програмата от началото на участието му в Програмата до края на Програмата, когато участникът прекрати участието си в нея или до изключването на участника от Програмата по преценка на Организатора, в случай на доказани злоупотреби от страна на участника. „Обявяват“ по предишното изречение означава, че са достъпни само за Организатора и съответния участник.
5.7. Точките за закупени продукти, които се начисляват в Програмата, ще бъдат прехвърлени в онлайн профила на участника в уебсайта на Програмата. Изпълнителят и Организаторът си запазват правото да изискват доказателство за закупуването на продукти, включени в Програмата. При непредставяне на доказателство по предишното изречение Изпълнителят и Организаторът имат право да не прехвърлят точки в онлайн профила на участника. Точки не могат да се прехвърлят от един участник на друг или на трети лица.
5.8. Точките, събрани от участник в Програмата, се изчисляват индивидуално за всеки отделен участник, според предоставената от дистрибуторите информация. Дистрибутори по смисъла на предишното изречение са Търговци на едро, включени в Програмата и избрани от участника в неговия онлайн профил, част от уебсайта на Програмата. Всеки участник получава в профила си точки за покупки, направени през съответния календарен месец, до 25-то число на следващия месец. Участникът е длъжен да се идентифицира пред Дистрибутора с подходящи данни – трите имена или специален код/клиентски номер на участие в програмата. 5.9. За дата на покупката на продукти от Програмата се счита датата, посочена от участващ в Програмата дистрибутор.
5.10. Точките за всеки участник се изчисляват въз основа на информацията, предадена на Организатора и Изпълнителя, чрез включените в програмата дистрибутори. Участниците могат да преглеждат текущия брой на натрупаните от тях точки, като посетят своя онлайн профил в уебсайта на Програмата. В случай че участник установи неправилно изчисление на точки срещу направените от него покупки, участникът трябва да подаде жалба в писмена форма и да я изпрати на имейл адрес info@eXtra-bonus.bg не по-късно от 30 дни от датата на неправилното изчисляване от страна на Изпълнителя и на Организатора. Организаторът си запазва правото да откаже промяна на броя на точките, когато жалбата се подава извън срока, посочен по-горе, дори ако участникът не носи отговорност за неправилно изчисление на точките.
5.11. Организаторът си запазва правото да отмени решението за кредитиране на точките в профила на участника или да приспадне точки от неговата индивидуална партида в уебсайта, при някой от следните случаи:
5.11.1. Ако точките са изчислени неправилно и грешката не е поправена в системата на Програмата.
5.11.2. Ако участникът върне на дистрибутора закупения продукт, за който е получил точки по програмата.
5.11.3. Ако участникът е забавил плащане на закупените от него продукти към дистрибутора за срок повече от 30 календарни дни след договорения срок на плащане.
5.11.4. Ако в момента на покупката участникът е нарушил официалните правила или се установи несъответствие с данните, предоставени от дистрибутора или с действащите към момента на покупката законови разпоредби, или когато участникът е предоставил невярна информация по участието си в Програмата.
5.11.5. Точките могат да бъдат приспаднати от сметката на участника по всяко време в рамките на продължителността на Програмата. Ако броят на точките в сметката на участник е по-малък, отколкото броя на точките, които следва да бъдат приспаднати, Организаторът има право да анулира покупки, направени от участника или да изключи участник от програмата.
5.11.6. Организаторът си запазва правото да поиска допълнителни документи, които показват недвусмислено, че са налице основания за начисляване на правилния брой точки към профила на участник в Програмата (напр. фактури, стокови разписки, касови бонове и т.н.).
5.12. Точки, начислени към профила на участник в Програмата в рамките на една календарна година, които не са разменени за награда от онлайн магазина към уебсайта на Програмата, се зануляват на 31 декември на втората година след годината на начисляването им. Например, всички точки, натрупани от участник в календарната 2022 година, но не са обменени за награди в Програмата, ще бъдат занулени на 31 декември 2024 г.
5.13. Съгласно настоящите официални правила, всички точки ще се считат за занулени след приключването на програмата (независимо от датата, на която са получени точките).
5.14. Програмата започва на 1 февруари 2017 г. и ще бъде в сила до приключване съгласно глава 7 от настоящия документ, но не по-рано от 31.12.2024 г.

 

6. Награди


6.1. Участник в Програмата може да размени събраните от него точки срещу предметни награди, които са включени в Програмата (по-нататък, наричани накратко "Награди"). Участник не може да продава точките си, нито да получава лихва върху стойността им.
6.2. Не са позволени случаи, при които участник иска да размени точките си срещу награда, чиято стойност в точки надвишава общия брой на събраните и налични за размяна точки в профила на участника, дори и когато участникът иска да доплати разликата в брой.
6.3. Участниците могат да прехвърлят получените срещу точки награди на трети лица.
6.4. В случай че Организаторът обяви нова и различна Програма от настоящата, участниците нямат право да прехвърлят точките си от една Програма в друга.
6.5. При съмнения относно точността на информацията за участника, обявена на сайта на Програмата, както и относно коректността на броя точки, изчислени в програмата, Организаторът може да отложи доставката на поръчаните от участника срещу точки награди, докато случаят не бъде изяснен. Организаторът може и да отмени доставка на награда, ако открие нередности от всякакъв тип.
6.6. Участник може да размени натрупаните от него точки срещу награда от онлайн магазина на Програмата, само когато е събрал достатъчно точки за наградата, която иска да получи срещу точките си. Заявена награда не може да бъде подменяна с друга, освен ако заявената награда вече е с изчерпана наличност и Организаторът и Изпълнителят я заменят с друга подобна. В такива случаи участникът няма право на претенции към получената от него награда, с изключение на случаите, в които се налага гаранционно обслужване на наградата.
6.7. Всички награди, налични в онлайн магазина към уебсайта на Програмата, са с предварително обявени: стойност в точки и описание, без претенции за изчерпателност и без да се гарантира наличието на определени функции, споменати или не в описанието на наградата.
6.8. Организаторът си запазва правото да променя асортимента на наградите, налични в Програмата, както и на броя на точките, необходими за придобиване на съответната награда, чрез актуализиране на списъка с награди по Програмата в онлайн магазина към уебсайта на Програмата.
6.9. След приключване на поръчката на награда срещу определените за нея точки, участникът няма право да обмени обратно наградата в точки или да я смени с друга награда.
6.10. След като поръчката на награда срещу точки приключи успешно, участникът получава автоматичен имейл за потвърждение. Изпълнителят е отговорен за всички услуги, свързани с изпращането и получаването на наградите от участниците. Изпълнителят проверява достоверността на предоставените от участника данни и в случаите, при които данните са непълни или не са валидни, служител на Изпълнителя се свързва с участника, за да уточнят заедно коректните данни. В случай че заявената от участник награда вече не е налична, Изпълнителят трябва да осигури друга сходна награда на същата или близка стойност като наградата, поръчана от участника. Ако участникът не желае заместваща награда, поръчката му се отменя и точките се възстановяват в неговия профил към уебсайта на Програмата в рамките на най-много 3 работни дни, считано от датата, на която участникът потвърждава своя отказ от заместваща награда.
6.11. Наградите ще бъдат доставени по куриер на адреса, посочен от участника, когато се е регистрирал в уебсайта на Програмата. Доставката се извършва в срок от 14 дни от датата на поръчка. Изпълнителят ще обяви на уебсайта на Програмата, ако за разпространение на наградите ще се използва друг метод за доставка.
6.12. Ако наградата не може да бъде доставена по вина на участника след поне два опита за доставка от куриер, участникът губи правата си върху нея. В такъв случай точките, използвани за наградата, няма да бъдат възстановени към профила на участника в уебсайта на Програмата.
6.13. Участник в Програмата не може да предявява претенции за замяна по отношение на получена от него награда към Организатора, Изпълнителя или доставчика на наградата, освен в случай на необходимост от гаранционно обслужване на получената награда.
6.14. Участникът е длъжен да провери целостта на своята награда при получаването й. Ако участникът счита, че наградата не отговаря на поръчаната от него, че наградата е повредена или е нарушена нейната цялост, той трябва да откаже получаването й и да информира куриера и Изпълнителя за причината за отказ. Участникът може да се свърже с центъра за обслужване на Програмата на имейл адрес info@eXtra-bonus.bg или на телефонен номер +359 2 962 46 02. В случай че отказът от получаване на наградата е основателен, участникът може да избере дали точките, разменени срещу наградата, да бъдат възстановени обратно в неговия профил, или да заяви получаването на същата или сходна заместваща награда. Организаторът се освобождава от всякаква отговорност по отношение оплаквания за нередности или неточности по получаването на наградите, в частта, свързана с услугите на подизпълнители (доставчици, куриери и др.).
6.15. В случай че поръчаната от участник награда не действа в съответствие с процедурата, предвидена в гаранционните й условия, Организаторът се освобождава от всякаква отговорност. Участникът следва да се обърне към производителя или вносителя на наградата, за да уреди с него гаранционното обслужване на наградата.

 

7. Продължителност на Програмата. Прекратяване.


7.1. Продължителността на Програмата може да бъде прoменена по всяко време от Организатора, но не може да бъде приключи по-рано от 31.12.2024 г. В случай на решение за прекратяване на програмата, Организаторът и Изпълнителят ще обявят това на уебсайта на Програмата. Правото да се използват натрупаните от участниците точки до момента на прекратяване на Програмата не се влияе от тази разпоредба.
7.2. Прекратяването на Програмата следва да се случи на датата, посочена в обявлението, дадено от Организатора на уебсайта на Програмата, но не по-рано от 2 (два) месеца от датата на публикуване на обявлението.
7.3. След публикуването на обявлението, нови регистрации в Програмата вече няма да са възможни. Покупки от дистрибутора, които са включени в Програмата, но не са регистрирани, ще бъдат възможни до 10 (десет) работни дни преди обявената от Организатора дата на прекратяване на програмата.
7.4. В деня на прекратяване на Програмата (както е посочено в обявлението) всички неизползвани точки ще станат невалидни. Точките няма да се превърнат в награди и участниците няма да могат да ги разменят срещу награди.
7.5. Поръчка на награди след прекратяването на Програмата ще бъде възможно само за участниците, които са получили обратно точки при отказ на доставка на поръчаната от тях или на алтернативна награда. След прекратяването на Програмата, поръчки ще могат да бъдат направени, като участниците се свържат с Центъра за обслужване на клиенти (+359 2 962 46 02) в рамките на най-много 7 календарни дни, считано от датата на прекратяване на програмата.
7.6. Доставка на награда може да се осъществи и след прекратяване на Програмата, при условията, описани в официалните правила, публикувани на уебсайта на Програмата.

 

8. Напускане или изключване от Програмата


8.1. Всеки участник има право да напусне програмата по всяко време и по свое желание, като изтрие регистрирания си профил в уебсайта на Програмата.
8.2. Участник може да бъде изключен от Програмата едностранно и без предизвестие от Организатора в някоя от следните ситуации:
8.2.1. Когато профилът на участника в уебсайта на Програмата не е активен в рамките на 3 (три) месеца от датата на регистрация. 8.2.2. Когато профилът на участника в уебсайта не е кредитиран с точки в рамките на 3 месеца от датата на неговата регистрация. 8.2.3. В случай че данните на участника, записани в уебсайта, се окажат неверни.
8.2.4. В случай че се докаже, че участникът няма право да участва в програмата, в съответствие с разпоредбите в раздел 2 на този документ.
8.2.5. В случай че участникът в Програмата нарушава: настоящите официални правила, договора, подписан с дистрибутора, или действащото към момента законодателство.
8.2.6. В случаите, описани по-горе в официалните правила, които уреждат изключване на участник от Програмата.
8.3. Ако участник бъде изключен от Програмата, неговият профил става невалиден и участникът не може да събира или разменя точки срещу награди, да получава вече поръчани награди или да получава възстановени точки в профила си. Организаторът си запазва правото да изиска връщането на всички получени от участника награди или тяхната левова равностойност, ако се докаже, че участникът не е отговарял на условията за участие в Програмата, когато се е регистрирал в уебсайта, или ако се окаже, че е спечелил награда в нарушение на официалните правила и/ или на действащото българско законодателство.
8.4. Получаване на точки в Програмата е възможно само в случаите, в които данните на регистрирания участник са валидни и в същото време не е настъпило обстоятелство, описано в точки 8.2 или 8.3 по-горе. Обратно приемане на участник в Програмата не му дава право на възстановяване на натрупаните преди това точки или поръчки, направени преди пререгистрацията, с изключение на случаите, в които отмяната на участника в програмата е в резултат на грешка от страна на Организатора и информацията може да бъде възстановена.
8.5. По всяко време в периода на активност на програмата, представители на Организатора и Изпълнителя имат право да проверят дали участникът изпълнява търговска дейност, описана в раздел 2, чл. 2.1. на този документ, чрез провеждане на лична проверка на адрес. Ако проверката е с отрицателен резултат (т.е. установено е, че участникът не е на посочения адрес, регистриран на уебсайта на Програмата), Организаторът има право да изключва участника от програмата с последиците, посочени в раздел 8 от настоящите официалните правила.

 

9. Отговорност


9.1. Организаторът е еднолично дружество с ограничена отговорност според българското законодателство, т.е. може да носи отговорност за Програмата само: - в случай на  умисъл или груба небрежност от страна на представители на Организатора. - в случай на умисъл или сериозно увреждане на живота и здравето на участниците в Програмата, вследствие на тяхното участие. - в случай на груба небрежност или умишлено нарушение на договорните задължения от страна на представители на Организатора. - в случай на всяко друго задължително юридическо задължение.
9.2. Системният оператор се третира като служител на Организатора и следователно се изключва от отговорност за негови действия / бездействия по отношение на Програмата.
9.3. Не могат да бъдат предмет на искове за обезщетение: получени от участника награди (които са в гаранционен срок), наградите със забавена доставка, заместващите награди , както и други незначителни логистични или материални несъответствия.
9.4. Отговорността на Организатора за нарушение на договорните задължения с участниците в Програмата се ограничава до предвидими щети при сходни договори, без да надвишава стойността на наградата или наградите, спрямо които е настъпила щета.
9.5. Въпреки използването на най-новите технологии, онлайн предаването на данни не винаги може да се извърши точно и / или своевременно. Ето защо Организаторът не поема никаква отговорност по отношение на постоянен и непрекъснат достъп до уебсайта на Програмата http://www.eXtra-bonus.bg/, на технически грешки, които не зависят от Организатора или негови представители. Също така, Организаторът не носи отговорност за забавена обработка или приемане на поръчки за награди, както и за ситуации, причинени от проблеми при предаването на данни.

 

10. Изменение на условията за участие и за поръчка


10.1. Организаторът си запазва правото да направи промени по системата на Програмата, но само след като се е уверил, че интересите на участниците в Програмата няма да бъдат накърнени, и след като е обявил промените на уебсайта на Програмата.
10.2. Организаторът си запазва правото да изменя и / или допълва официалните правила. Измененията и / или допълненията ще бъдат съобщени на участниците чрез известие, публикувано в потребителските им профили, както и в уебсайта на Програмата. Новата версия на официалните правила ще има задължителен характер. За да продължат участието си в Програмата, участниците ще трябва да се съгласят с условията и реда за достъп до профила си, уредени в новите официални правила. Всяка промяна и / или допълнение се счита за приета от участника, ако той не прекрати участието си в Програмата в рамките на един месец след обявяването на уебсайта на новата версия на официалните правила, или ако се включи в Програмата след деня на обявяване на новата версия на официалните правила.

 

11. Защита на личните данни


11.1. Организаторът е регистриран като администратор на лични данни към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).
11.2. Като участват в Програмата, Участниците приемат, че са запознати с настоящите Общи условия и заявяват, че са съгласни с тях.
11.3. Правата на всеки Участник са гарантирани в съгласие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) на Република България.
11.4. Като участват в Програмата, Участниците се съгласяват да спазват условията на Правилата. Съгласяват се също така да бъдат включени в базата данни на Организатора и да получават информационни материали по всички комуникационни канали (поща, телефон, имейл, SMS) за текущата програма или други маркетингови активности на Организатора.
11.5. Организаторът поема задължението да не разкрива личните данни на Участника на трети страни, с изключение на свои подизпълнители за нуждите на промоционални игри или рекламни кампании.
11.6. По писмена молба на Участника, изпратена на адрес: гр. София, бул. Петър Дертлиев 25, ет. 2, Изпълнителят се наема да изпълни еднократно и безплатно следното: да потвърди на молителя дали обработва личните му данни; да промени, допълни, блокира, изтрие или трансформира в анонимни личните му данни, които не са събрани в съответствие със закона; да спре да обработва данните му.
11.7. Личните данни ще се съхраняват и обработват в съответствие със законовите изисквания по ЗЗЛД.

 

12. Спорове


12.1. В случай на спор между Организатора и Участник в Програмата, двете страни ще се опитат да ги решат първо по взаимно съгласие. Организаторът не поема отговорност и няма да бъде страна в споровете относно правата на собственост върху продуктите, закупени чрез фактури, които участват в Програмата. Организаторът има право да вземе всички необходими мерки в случай на опит за измама или манипулиране на системата, злоупотреба или всякакви други опити, които биха могли да повлияят на Програмата. При определянето на лицата, които са повлияли неправомерно върху Програмата или са поръчали награда чрез злоупотреба или измама, Организаторът ще уведоми компетентните органи. Ако не успеят да постигнат съгласие, споровете ще се разрешават от компетентния български съд.

 

13. Заключителни разпоредби


13.1. Всички правни отношения между Организатора и участниците в Програмата се уреждат от българското законодателство, с изключение на разпоредбите за конфликт на закони и Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки.
13.2. Ако отделни клаузи на настоящите официални правила са неприложими или противоречат на законовите разпоредби, останалите клаузи няма да бъдат засегнати. 
13.3. Всички оплаквания относно участието в Програмата трябва да бъдат изпратени в писмен вид на имейл адрес: info@eXtra-bonus.bg. Всеки участник, подал оплакване, ще получи отговор в рамките на 14 дни от датата на подаване на оплакването.
13.4. Оплаквания, свързани с качеството на участващите в Програмата продукти, трябва да бъдат изпратени в писмен вид на следния имейл адрес: info@eXtra-bonus.bg. Всеки участник, подал оплакване, ще получи отговор в рамките на 14 дни от датата на подаване на оплакването.
13.5. В случай на съмнение в нарушение на официалните правила или на неизпълнение на задълженията на участник, той няма да може да поръчва и получава награди срещу своите точки.
13.6. Организаторът си запазва правото да поиска от участниците допълнителни документи, които доказват покупката на участващи в Програмата продукти от включени в Програмата дистрибутори (напр. данъчни фактури, стокови разписки, касови бонове и др.).
13.7. Всеки Участник, който желае да докладва факти, отнасящи се до организирането или изпълнението на Програмата, може да се свърже с Изпълнителя на адрес: гр. София, бул. Петър Дертлиев 25, ет. 2, или на имейл адрес office@mediaposthitmail.bg.