Авторски права


© Copyright
Всички права запазени. Текстовете, снимките, изображенията, звуците, анимациите и видеофилмите, както и подредбата им на сайтовете на Бош са под защитата на авторското право и други търговски защитни права. Съдържанието на тези сайтове не може да бъде копирано, разпространявано, променяно или да бъде предоставяно на трети страни с комерсиална цел. Някои сайтове на Бош съдържат снимки и изображения, чиито авторски права принадлежат на трети страни.
 
Търговски марки 
Доколкото не е посочено друго, всички търговски марки на сайтовете на Бош представляват защитени от закона търговски марки. Това се отнася в частност до търговските марки на Бош, табелите, шрифтовете, фирмените лога и символите. Марките и елементите на дизайна, използвани на нашите сайтове, са интелектуална собственост на Robert Bosch GmbH, Германия.

Гаранция
Този сайт е направен с максимална грижа. Въпреки това не може да се гарантира прецизността на информацията. Изключена е всякаква отговорност за вреди, причинени директно или индиректно от използването на този сайт, с изключение на случаите на преднамерено лошо поддържане или явна небрежност от страна на Бош.

Лицензи 
Интелектуалната собственост, съдържаща се в сайтовете на Бош, напр. патенти, марки и авторски права, е защитена. Този сайт не дава права за ползване на интелектуалната собственост на Бош Групата (Бош) или на трети страни.